Auteurs

Advertising

De zwijgende God
Marjo Korpel en Johannes de Moor
  • isbn: 978-94-90708-31-3
  • 328 pagina's
  • Uitgave: paperback met flappen


€ 27,50 incl. Btw

zet op verlanglijstje
"Na bestudering van dit rijke boek ben ik tot de conclusie gekomen
dat het tijd wordt om de Bijbel te (leren) lezen ...
met oog voor de tijd en de cultuur waarin de Bijbel is geschreven."
Koen Zondag, in: Friesch Dagblad, 14 februari 2012

 

(Voor meer recensies zie beneden en onder tab "recensies")"Het zwijgen van God. Dat is misschien wel mijn grootste angst."
Jan Siebelink

"Als God zwijgt moeten mensen spreken."
Charles Wackenheim


Het zwijgen van God is een hoogst actueel thema, in theologie en filosofie, maar ook in literatuur, theater en film. Theologen en filosofen laten zich echter op zo dubbelzinnige wijze uit over Gods zwijgen, dat een modern mens er geen touw meer aan vast kan knopen. Geloven in een God die spreekt in zijn zwijgen? Geloven in een God die niet bestaat? De auteurs van het boek de zwijgende god stellen de brutale vraag of dat niet neerkomt op gegoochel met woorden.


De auteurs laten op knappe wijze zien dat de moderne uitspraken over Gods zwijgen niet meer dan onwerkelijke verlegenheidsoplossingen bieden. In
DE ZWIJGENDE GOD wordt uitvoerig en aan de hand van voorbeelden getoond hoe God en goden tot mensen spraken, in zowel de bijbelse als de oudoosterse wereld, en wat het betekende als zij zwegen. De verheerlijking van de stilte en het zwijgen van God zijn nauwelijks terug te vinden in de Bijbel. De God van jodendom en christendom blijkt juist als een levende en sprekende God te worden gepresenteerd. Hij spreekt echter nooit direct tot mensen, maar altijd via (menselijke) bemiddelaars. Ook als de indruk gewekt wordt dat hij iemand direct aanspreekt.

De visie dat God altijd via mensen spreekt, roept wel vragen op bij diverse oude, kerkelijke dogma's. De auteurs schuwen niet die tegen het licht te houden. De dogmatische voorstelling van goddelijke openbaring als eenrichtingsverkeer moet worden ingeruild voor een interactief creatief proces, waarbij God en mens samenwerken. Daarmee komt ook Gods almacht in een ander perspectief te staan
.

 

UIT DE RECENSIES (Voor de volledige tekst van alle recensies, zie onder de tab "Extra's"):

 

"DE ZWIJGENDE GOD is zo zuiver en poëtisch geschreven

dat God bijna hoorbaar is"

Jan Siebelink"... een ongelooflijk prikkelend, pakkend, en theologisch verrijkend boek, uitstekend gestructureerd en bijzonder toegankelijk geschreven voor een breed publiek. Een echte aanrader, en ik durf zelfs te stellen een van de beste theologische boeken uit 2011."
(Dr Taede Smedes, op: zijn weblog tasmedes.wordpress.com)

"In dit boek wordt de moed onderstreept, die nodig is om getuige van een sprekende God te worden in onze tijd. ... Een heel mooi boek!" "
(Wim Scheltens in Credo, aug. 2012).

Het is een boek geworden over veel meer dan het spreken of zwijgen van goden en God. Het is uitermate gedocumenteerd en werpt veel licht op geloofsvragen waar veel (niet meer-)gelovigen mee rondlopen. Ze zullen veel herkennen."
Reinder Tuitman in: Protestantse Kerkbode (provincie Groningen)

"Verfrissende kijk op het zwijgen van God: (...) DE ZWIJGENDE GOD is een doorwrochte historische studie met een actuele boodschap van formaat."
(Sjoerd Mulder in: Trouw, 27 januari 2012)

"... met deze studie geven de auteurs een verrassende en waardevolle impuls aan een discussie die van groot belang is voor theologie en kerk."
(Dr Paul Sanders in: Kerk en Theologie, april 2012)

"Dit is een mooi en inzichtelijk boek, helder gepresenteerd en goed toegankelijk. De vergelijkende aanpak werpt belangrijk nieuw licht op een eeuwenoud thema."
(Dr Lena-Sofia Tiemeyer, Universiteit Aberdeen, in: Review of Biblical Literature, juni 2012).

"Een heel bijzonder boek, al is het maar omdat de schrijvers ook theologisch-geloofsmatig verantwoording geven van hun visie op dit thema."
(Dr Wim de Bruin in: Confessioneel)

"De vraag van de theodicee, de vraag naar hoe het kan dat het kwaad in de wereld is, de vraag naar de rol en mogelijkheid van openbaring: het zijn vragen die de auteurs niet uit de weg gaan. Ik heb van het boek genoten."
(Dr Marieke den Braber in: Interpretatie)

"God spreekt via 'bemiddelaars' tot de mensheid. Hoe God spreekt/ communiceert met ons leggen De Moor en Korpel nauwelijks uit. Ze mompelen iets over de Heilige Geest en daar blijft het bij. In de vaststelling dat God spreekt via bemiddelaars en dat de bijbel is geschreven door mensen nemen ze afstand van de orthodoxie."
(Ds Vijko Top in: Kerkblad Waalre, juni 2012).

"DE ZWIJGENDE GOD is een hoogst ongebruikelijk en opmerkelijk werk, rijk en origineel in zijn reikwijdte en zijn visie op de bronnen. Voor wie de eigentijdse betekenis van de Hebreeuwse Bijbel/het Oude Testament ter harte gaat, zal dit een ware goudmijn zijn."
Prof. David Clines (Universiteit Sheffield)

 
"DE ZWIJGENDE GOD is een provocerend boek dat iedereen die van Gods zwijgen een deugd maakt de mond snoert."
Dr Henk van den Belt (Utrecht)
 

"Een buitengewoon breed opgezet en wetenschappelijk goed verantwoord boek over een hoogst actueel thema."
Prof. John Day (Universiteit Oxford)

"Een uitdagend boek met prikkelende conclusies"
(Dr Klaas Willem de Jong in: Christelijk Weekblad)

"(In DE ZWIJGENDE GOD is) ... een oprechte poging gedaan (...) om het bijbelse spreken over God vruchtbaar te maken voor het gesprek met de hedendaagse cultuur. Meer vakmensen zouden zo’n benadering moeten aangaan."
(Dr J.D.Th. Wassenaar in:
Gezamenlijk Kerkblad voor Drenthe, Overijssel en Flevoland en in: Nijefurd Nijs/Workumer Krant Friso)

"Voor Korpel en De Moor is de ervaring van Gods zwijgen vooral het probleem van mensen.  Wíj zwijgen. En de oproep is dan om dat vooral niet langer te doen. Zij halen het dus helemaal bij God weg. Dat is jammer en ik denk ook onjuist. De levende God kan ook Zelf zwijgen en Zich verbergen."
(Ds W.J. Dekker op de Predikantenconferentie van de Geref. Bond in Elspeet, 20-21 juni 2012)

"Dit boek benadrukt keer op keer dat Gods zwijgen een appèl is aan mensen om zelf te spreken en te handelen. Dat wil zeggen de schepping verder te brengen. Gods spreken, noch Zijn zwijgen, is immers eenrichtingsverkeer. Het nodigt de mens uit in een 'interactief en creatief proces'."
(Sigrid Coenradie in: AdRem Remonstrants Maandblad, januari 2012)

"Het boek is zeer de moeite waard. (...) In het laatste hoofdstuk vragen de auteurs zich af wat wij, mensen van deze tijd, kunnen met al die kennis van culturen die duizenden jaren oud zijn."
(Age Kramer in De Oud Katholiek)

"Dit boek vult een lacune. Over het zwijgen van God werd veel gepubliceerd maar de oudoosterse en bijbelse oorsprong van de gedachte dat God en andere goden kunnen zwijgen werd weinig belicht. Het goddelijk zwijgen is niet gelijk aan goddelijke afwezigheid. Een afwezige God kan niet spreken, een zwijgende God kan luisteren, lees: communiceren, maar hoeft niet per definitie te antwoorden. Hoewel. Neem Jacobs worsteling in Genesis 32. Jacob beseft dat zijn aanvaller God zelf moet zijn en weigert hem te laten gaan tenzij hij hem zegent. 'Een worsteling met God in de nacht en de weigering om op te geven kan dus eindigen met een zegen'."
(Beschrijving van DE ZWIJGENDE GOD door de redactie van kerkboek.nl)
 


Zie hier voor een interview met CIP over DE ZWIJGENDE GOD met een van de auteurs en hier voor een radio-interview (RKK).

 

De auteurs stellen zich beschikbaar voor lezingen over het thema van het boek en uit het boek voortkomende thema's zoals o.a.:

 

• het zwijgen van God in de moderne literatuur en film

• het zwijgen van God/goden in de Bijbel en elders in de oude wereld

• het spreken van God/goden in de Bijbel en elders in de oude wereld

 

• het spreken van mensen namens God en door Gods Geest

• profetie (in Bijbel en oude Nabije Oosten)

de rol van schrijvers in Israël en oude Nabije Oosten

• het zwijgen van God in het pastoraat

en verder alle mogelijke combinaties van bovengenoemde thema's. In overleg af te spreken.

 

Voor inlichtingen en afspraken kan contact opgenomen worden met Marjo Korpel.

 

AGENDA:

5 februari 2020 (Marjo Korpel), Hellendoorn, Thema-avond:  De zwijgende God. Aanvang: 20.00 uur, De Leerkamer, Jacob Kapteynstraat 2, Hellendoorn.

 


 

ARCHIEF m.b.t. lezingen over DE ZWIJGENDE GOD:

 

16 juni 2019 (Marjo Korpel), Amsterdam, Keizersgrachtkerk. Themadienst: Een Zwijgende God!? Aanvang: 10.30 uur, Keizersgracht 566, Amsterdam

17 februari 2019 (Marjo Korpel), 19.30-20.30 uur, leerdienst Protestantse Gemeente Lex Mundi, Lexmond. Kerkelijk Centrum, Zuidernes 45, 4128 CX Lexmond. Telefoon: 0347-341552. Thema: Het zwijgen van God.

 

24 oktober 2017 (Marjo Korpel), 20.00-22.00 uur, Dorpskerk Barendrecht, Dorpsstraat 148.

 

10 mei en 14 juni 2016 (Marjo Korpel): Amsterdam, PThU: "Zwijgt God tegenwoordig in alle talen?", PAO cursus predikanten (in kader van de Permanente Educatie, 2ECTS). Voor informatie, zie: http://www.pthu.nl/PAO/Cursussen2015_2016/De_zwijgende_God/

 

 

8 maart 2016: Protestantse gemeente Anna Paulowna. Aanvang 20.00 uur.


 

23 september 2015: St. Leerhuis Groningen, Nieuwe Boteringestraat. Aanvang 19.45 uur. 

 

 

12 mei en 16 juni 2015 (Marjo Korpel): Groningen, PThU: "Zwijgt God tegenwoordig in alle talen?", PAO cursus predikanten (in kader van de Permanente Educatie, 2ECTS). Voor informatie, zie: http://www.pthu.nl/PAO/Cursussen2015_2016/De_zwijgende_God/

 

 

31 maart 2015: Leerhuis Doorn: Groep Moderne Theologie. Plaats Ludenkapel, hoek Berkenweg/Ludenlaan. Aanvang 20.00 uur.


 

18 maart 2015: Leerhuiscafé Mijdrecht. Plaats De Rank. Aanvang 20.00 uur.


 

6 november 2014: Voorburg. Lezing ouderenpastoraat St. Maartenparochie. Martinuskerk, Voorburg, aanvang 14.00 uur. 

 


 

15 mei en 12 juni 2014 (Marjo Korpel): Amsterdam, PThU: "De zwijgende God als thema in heden en verleden", PAO cursus predikanten (in kader van de Permanente Educatie, 2ECTS)


11 februari 2014, 20.00-22.00: Prot. Gemeente "De Open Poort", Harmelen.


28 januari 2014 (Marjo Korpel en Johannes de Moor): Heerenveen, studiedag Werkgemeenschap Predikanten, classis Heerenveen.Thema: Het zwijgen van God in het pastoraat.


 

30 oktober 2013, 20.00-22.00: Prot. Gemeente Waalre


30 mei 2013 (Marjo Korpel), 19.30-21.30: Hydepark, Doorn: Nascholingscursus predikanten, Areopagus, centrum voor contextuele en missionaire verkondiging.


15 mei 2013 (Marjo Korpel), 19.45-21.30: Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB te Rotterdam, in het kader van de lezingenreeks "Vrijzinnig aan de Maas"


24 april 2013, 20.00-22.00: Castricum (op uitnodiging van Raad van Kerken Castricum).


23 april 2013 (Marjo Korpel), 10.00-12.00: Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB te Schiedam.


10 maart 2013 (Marjo Korpel), 20.00-22.00: Leerhuis Marekerk, De Meern.


7 maart 2013 (Marjo Korpel), 19.30-22.00: Protestantse Gemeente Koudum.


29 januari 2013 (Marjo Korpel), 20.00-22.00: Protestantse gemeente Enkhuizen. Plaats: Zuiderkerk, Zuiderkerksteeg 1.


 

17 januari 2013 (Marjo Korpel), 20.00-22.00: Église Réformée Neerlandaise, Parijs.

 


22 november 2012 (Johannes de Moor), 20.00-22.00: Protestantse Gemeente 't Harde. Plaats: Maranathakerk.


20 november 2012 (Marjo Korpel), 20.00-22.00: Protestantse Wijkgemeente Emmaüs, Bodegraven. Plaats: ’t Centrum, achter de Ontmoetingskerk (vh Geref. Kerk) , Willemstraat 15, Bodegraven.


3 oktober 2012 (Marjo Korpel en Johannes de Moor), 14.00-16.00: Eindhoven, klooster Mariënhage.
Zie: http://www.binnenstadsparochie.nl/agenda.


3 oktober 2012 (Marjo Korpel en Johannes de Moor), 14.00-16.00: Eindhoven, klooster Mariënhage.
Zie: http://www.binnenstadsparochie.nl/agenda.


 

9 mei 2012 (Marjo Korpel en Johannes de Moor) 10.30-15.00: Beetsterzwaag, bijeenkomst Werkgemeenschap Predikanten, classis Drachten.

 

Thema: Het zwijgen van God en het pastoraat


 

25 april 2012 (Marjo Korpel), 20.00-22.00, Utrecht, bijeenkomst dispuut Excelsior.

Thema: De zwijgende god in de Umwelt van Israël.


17 april 2012 (Marjo Korpel en Johannes de Moor), 20.00-22.00: Protestantse Gemeente Roosendaal: Gemeenteavond over het zwijgen van God.


 

 

3 april 2012 (Marjo Korpel en Johannes de Moor, in gesprek met Marieke den Braber, tevens presentatie van de tweede druk), 20.00-21.30: Kirchnercafé, Ignatiushuis, Beulingstraat 11, 1017 BA Amsterdam. Aanmelding via email:info@boekhandelkirchner.nl of per telefoon: 020-6244449. Voor meer informatie zie hier.

 

 

 

 

2 februari 2012 (Marjo Korpel en Johannes de Moor), 11.00-12.30, bespreking van het boek The Silent God (wetenschappelijke, Engelse versie van DE ZWIJGENDE GOD) op de vergadering van het Oudtestamentisch Werkgezelschap. Amsterdam, Vrije Universiteit. Reacties van Matthijs de Jong, Paul Sanders en Marcel Sarot en discussie met de auteurs.


 

11 januari 2012 (Marjo Korpel), 20.00-22.00 uur, Leusden, Marcuskerk (Asschatterweg 23, 3831 JJ Leusden). Thema: "Profetie in de Bijbel en in de oude wereld" - Lezing over profetie (zie De Zwijgende God, hoofdstuk 5).


 


21 oktober 2011
Korpel en Johannes de Moor), 13.30-17.00, Universiteit Utrecht, Boothzaal. Presentatie van het boek, met lezingen van Bob Becking, Marieke den Braber en Marjo Korpel. Interview door Henk Pander Maat met de schrijver Jan Siebelink die op het boek DE ZWIJGENDE GOD reageert. (Klik hier voor de teksten van de lezingen en de opname van het interview met Jan Siebelink, in het programma te vinden als links onder de titels van de lezingen, c.q. het interview).Marjo Korpel is universiteit hoofddocent Oude Testament aan de Protestantse Tehologische Universiteit te Groningen, en theoloog.


Johannes de Moor is (emeritus) hoogleraar Semitische Talen en Culturen van het Oude Nabije Oosten aan de Protestantse Theologische Universiteit. Beide auteurs hebben diverse internationaal hoogstaande publicaties op hun naam staan, vooral op het gebied van de oudoosterse talen en culturen waartoe de Bijbel behoort.