Auteurs

Nieuwsbrief aanmelden

Advertising

In naam van Paulus - de aan Paulus toegeschreven brieven
Henk Janssen ofm en Klaas Touwen (red.)


€ 15,95 incl. Btw

zet op verlanglijstje

Het is bijzonder dat dat de brieven van Paulus - geschreven voor Paulus' tijdgenoten - nog verrassend actueel zijn. Het vergt enig graafwerk om het algemeen belang en duiding te zien, maar dan heb je ook wat. […] Bruikbaar voor gesprekskring en preekvoorbereiding.

Woord en Dienst * * * *


 

Beide boeken [In naam van Paulus en Paulus zelf] vormen enerzijds een interessante, beknopte inleiding op de paulinische literatuur, die bijvoorbeeld bijbelse leesgroepen op weg kan helpen, en zijn anderzijds een aanrader voor voorgangers en homileten die aandacht willen besteden aan de tweede lezing in de zondagsliturgie – een lezing die jammer genoeg al te vaak tussen de mazen van het net valt.

Bijbels tijdschrift Ezra


In naam van Paulus behandelt de nieuwtestamentische brieven die zogenaamd van Paulus zijn, maar zeker niet door hem zijn geschreven: die aan de Kolossenzen, de Efeziërs, de tweede brief aan de Tessalonicenzen, de brieven aan Timoteüs en Titus, en brengt ze in verband met het beeld van Paulus zoals dat in de Handelingen van de Apostelen wordt geschetst.


Al in de eerste eeuw beriepen christenen zich op Paulus, maar met ingrijpende vertekeningen. Geschriften in zijn naam deden de ronde. Toegeschreven brieven, om zijn denken bij de tijd te brengen en zijn vermeende geestelijke nalatenschap vast te leggen. De bovengenoemde brieven zijn weliswaar in de Bijbel opgenomen en getuigen van grote denkkracht en creativiteit, maar halen het niet bij Paulus zelf. Hij werd geactualiseerd, dus aangepast. De tentenmaker, onruststoker, bajesklant, bereisde farizeeër en ‘christen’ van het eerste uur die Paulus was, werd een christelijke autoriteit, een patriarchale huisvader, een kerkleraar met midden-platoonse, dan weer stoïcijnse gedachten.


Evenals het eerder verschenen boek Paulus zelf, over zijn echte brieven, is In naam van Paulus geschreven door bijbelwetenschappers uit Vlaanderen en Nederland, katholiek en protestant. Zij leggen de huidige stand van zaken van het Paulusonderzoek voor aan een breed publiek.


Inkijkexemplaar In naam van Paulus


Artikel in PKN-KerkinformatieMet bijdragen van:

H.M.J. Janssen ofm

prof. dr. P.-B. Smit
K. Touwen
Th.A.F.M. van Adrichem ofm
V.J.W. Bulthuis
dr. Rik Hoet
prof. dr. J.B.M. Wissink
prof. dr. M.J.J. Menken
W. Verhelst ofm
prof. dr. A.B. Merz
prof. dr. M. den Dulk
dr. Y. van den Akker-Savelsbergh
E.T.M. Keller-Hoonhout